Psychologiczne metody badań


W zależności od warunków w jakich powstaje i od celów jakim ma służyć diagnoza na podstawie badań psychologicznych może mieć różny zakres i charakter.

Psychologiczne metody badań

W zależności od warunków w jakich powstaje i od celów jakim ma służyć diagnoza na podstawie badań psychologicznych może mieć różny zakres i charakter.

Metody badawcze to:

  • - wywiad z osobą badaną poszerzony o wywiad z osobami z jej otoczenia
  • - obserwacja
  • - rozmowa psychologiczna
  • - eksperymenty
  • - testy
  • - analiza wytworów osoby badanej

Wywiad polega na zebraniu informacji dot. życia osoby badanej, jej aktualnej sytuacji i układu rodzinnego. Obserwacja to celowe i systematyczne spostrzeganie zachowania osoby badanej w określonych sytuacjach życiowych.

Rozmowa psychologiczna łączy cechy wywiadu i obserwacji. Osoba kierującą, wprowadzającą wątki tematyczne jest osoba badana, psycholog zaś podtrzymuje rozmowę – zadaje pytania, dzieli się swymi wrażeniami i odczuciami.

Eksperyment psychologiczny to doświadczenie przeprowadzone w warunkach kontrolowanych, który może mieć charakter laboratoryjny lub naturalny.

Testy to obiektywne próby do zbadania określonych procesów i cech psychicznych, dostarczające wyników, dających się ująć liczbowo. Testy powinny spełniać określone wymagania – być: wystandaryzowane, trafne, rzetelne, znormalizowane. Analiza wytworów obejmuje analizę pisma odręcznego, prac malarskich, pamiętników, życiorysów, różnych form literackich.

Diagnoza psychologiczna – powyższe metody badania nie są samodzielne, lecz stanowią jedynie środek do uzyskania określonych informacji i pomagają psychologowi weryfikować kolejne hipotezy, dostarczają materiału do końcowego podsumowania czyli diagnozy.