Szkolenia z zarządzania personelem


Nowoczesna firma inwestuje w szkolenia pracowników

Szkolenia z zarządzania personelem

Głównym celem szkoleń z zarządzania personelem jest rozwój wiedzy, pozyskanie kwalifikacji, a także podstawowych kompetencji z tej dziedziny.

Kierowane są one do kadry kierowniczej, specjalistów HR, menedżerów personalnych, właścicieli firm oraz do wszystkich, których praca polega na zarządzaniu zespołami ludzkimi. Przekazywana wiedza dotyczy metod pełnego wykorzystania potencjału pracowników oraz dbania o ich efektywną pracę przy jednoczesnym stosowaniu zgodnej z prawem polityki kadrowej.

Elementy jakie wchodzą w skład zarządzania personelem i jakich mogą dotyczyć szkolenia to:

- planowanie zasobów ludzkich, które służy zaspokajaniu przyszłych potrzeb kadrowych;

- nabór pracowników, czyli rekrutacja (przygotowanie, metody), selekcja (metody, rodzaje i budowa testów oraz wywiadów) oraz ich szersze formy, np. assessment i development center (procedura, przygotowanie, przeprowadzenie), budowanie profili kompetencji poszukiwanych pracowników;

- proces adaptacji nowoprzyjętych pracowników w organizacji, analiza potrzeb szkoleniowych, projektowanie działań szkoleniowych oraz wyznaczanie etapów rozwoju;

- ocenianie efektów pracy wraz z informowaniem pracowników o ich postępach lub niedociągnięciach, przygotowanie i przeprowadzanie rozmowy oceniającej, obiektywność oceny, eliminowanie typowych błędów;

- nagradzanie pracowników i motywowanie (czynniki motywujące do pracy, jak motywować rozmową i pochwałą, najczęściej popełniane błędy).

Szkolenia tego typu uczą m.in. jak dopasowywać styl kierowania do poziomu motywacji i kompetencji podwładnych (co wybrać: instruowanie, coaching, motywowanie czy delegowanie uprawnień), wspierania pracowników w osiąganiu lepszych wyników, komunikowania się w podwładnymi i rozwiązywania konfliktów oraz praktycznego wykorzystania psychologii z zarządzaniu zespołem.