Umiejętności menedżerskie


Szkolenia często przygotowywane są indywidualnie, w oparciu o analizę potrzeb firmy, jej kadrę menedżerską, a także z uwzględnieniem potrzeb personelu pracowniczego.

Umiejętności menedżerskie

Szkolenia często przygotowywane są indywidualnie, w oparciu o analizę potrzeb firmy, jej kadrę menedżerską, a także z uwzględnieniem potrzeb personelu pracowniczego. Dogłębna analiza przygotowawcza ma na celu określenie oczekiwań wobec szkoleń, specyfiki szkolonej grupy, a dopiero potem przygotowywany jest ostateczny zakres szkolenia.

Przykładowe tematy szkoleń menedżerskich odbywają się z następujących dziedzin:

Przywództwo i umiejętności menedżerskie

- rozwój umiejętności przywódczych wiedza o współczesnym modelu przywództwa, wiedza o zadaniach i działaniach szefa, świadomość swojej roli wobec podwładnych, analiza swojego stylu kierowania, określenie rozwoju osobistego

- zarządzanie zespołem zasady funkcjonowania sprawnego zespołu, zrozumienie istoty ról zespołowych, rola i zadania lidera zespołu, umiejętność rozmowy z podwładnymi, najtrudniejsze wyzwania lidera zespołu

- zarządzanie projektem nabycie umiejętności zaplanowania i przeprowadzania własnego projektu, wiedza o zarządzaniu projektem, narzędzia skutecznego zarządzania projektem

- zarządzanie zmianą prowadzenie ludzi przez zmiany, reakcja na zmiany, kierowanie zmianami, plan wdrażania zmian, radzenie sobie z problemem wdrażania zmian, ryzyko i zagrożenia, likwidacja ewentualnych szkód

 • - rozwój kompetencji menedżerskich
 • - umiejętność budowania zespołu
 • - motywowanie i motywacja
 • - umiejętność rozwiązywania konfliktów
 • - jak podejmować decyzje menedżerskie
 • - narzędzia i techniki menedżerskie
 • - delegowanie zadań i uprawnień
 • - analiza transakcyjna w zarządzaniu zespołem

Rozwój osobisty menedżerów - prezentacje publiczne i autoprezentacje zasady prezentacji, umiejętność przygotowania atrakcyjnej prezentacji, techniki wykorzystywane przez mówców i prezenterów, umiejętność publicznego prezentowania i przemawiania

 • - asertywność
 • - komunikacja umiejętność komunikowania się, rola aktywnego słuchania, poprawna komunikacja interpersonalna, precyzyjne przekazywanie informacji i wydawanie poleceń, pułapki i bariery w komunikacji
 • - praca w zespole
 • - komunikacja i współpraca międzykulturowa
 • - radzenie sobie ze stresem
 • - twórcze myślenie
 • - zarządzanie czasem

Powyżej wymienione tematy szkoleń menedżerskich rozwijają umiejętności kierowania zespołem i często prowadzone są przez osoby mające osobiste doświadczenie menedżerskie, w przeszłości pracujące na kierowniczych stanowiskach.